10 Aralık 2014

Ek ödeme dağıtımında hazine payı oranının belirlenmesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 09.09.2011 tarih ve 9575 sayılı “Ek Ödeme Dağıtımında Hazine Payı Oranının Belirlenmesi” konulu genel yazı yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.84.00.02/10-06/9575 09.09.2011

Konu: Ek Ödeme Dağıtımında Hazine Payı

           Oranının Belirlenmesi

 

………….. VALİLİĞİNE

(il Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: 05.09.2011 tarihli ve 2011/49 sıra nolu Genelge

 

Bilindiği üzere 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de; “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile getirilen düzenlemelerin uygulamasına yönelik olarak da Bakanlığımızca (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) ilgide kayıtlı genelge yayımlanarak kurumlarımız bilgilendirilmiştir.

 

Mezkûr genelgenin 1 inci maddesinde; “Kurumlarda ek ödeme dağıtımında döner sermaye komisyonunca karar alınan tutar belirlenirken hazine payı olarak; 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılatın %15’i dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Mezkur Yönetmelik değişikliği ile % 15 oranının Bakanlıkça belirlenen kurumlarda Bakanlıkça belirlenen oran üzerinden hesaplanabileceği öngörülmüş olup, Bakanlıkça hazine payı oranına ilişkin karar alınmayan kurumlar, ek ödeme dağıtırken hazine payını gayrisafi hasılatın %15’ini dikkate alarak hesaplamaya devam edeceklerdir. Anılan hüküm kapsamında elde ettiği gayrisafi hasılatın %15’inden farklı hazine payı oranlarını belirleme işlemi, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılacak olup, bu konuda gerekli yazışmaların Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yapılması gerekmektedir.” şeklinde hüküm yer almıştır.

 

Anılan yönetmelik değişikliği ile hazine payı oranının %15’den %1’e kadar düşürülmesi ile ilgili alınan yetki, sadece yapısal mali problemi olan kurumlarımız içindir. Bu uygulamanın yapılacağı kurumlar; personel durumu, mali durum, ek ödeme dağıtım tutarı ve oranları ile bunların Türkiye ortalamalarına göre karşılaştırılması gibi kriterler dikkate alınarak Bakanlığımızca tespit edilerek, yapılacak analiz ve değerlendirme neticesine göre uygulama yapılacaktır.

 

Dolayısıyla söz konusu düzenleme ile ilgili gereksiz bürokrasi oluşturulmayacak, bu konuda Bakanlığımızla herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. Bu düzenleme ile ilgili yapılacak tüm işlemler Bakanlıkça resen başlatılacak olup, gerektiğinde ilgili kurumla irtibata geçilecektir.

 

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                      Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)           Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

                                                      Teftiş Kurulu Başkanlığına