10 Aralık 2014

Döner sermayeden, gelir vergisi kesilir mi?

ile admin

Bakanlıktan verilen cevapta, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde, döner sermaye ücretlerinden gerli vergisi kesilmeyeceğine dair bir istisna yer almadığından, gelir vergisinin kesileceği belirtilmiştir.

İŞTE MALİYE BAKANLIĞININ CEVABI

“Döner sermaye işletmelerinin, bağlı olduğu kurumlardan ayrı şekilde yürütülen bütçe ve muhasebe sistemleri ile tahakkuk birimleri bulunmaktadır. Ayrıca, bazı kuruluşlar bünyesinde birden fazla döner sermaye işletmesi kurulması da mümkün olmaktadır. Bu nedenle, döner sermaye işletmeleri tarafından ödenen ücretler, bağlı olduğu kurumlar tarafından ödenen ücretlerle ilgilendirilmeksizin ayrıca vergilendirilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde hangi ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği sayılmış olup, döner sermaye ücretlerine yönelik herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Ayrıca, 13.2.2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 11 ve 13 üncü maddelerinde, ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmektedir.

Bu nedenle, sağlık çalışanlarına yapılan döner sermaye ücretlerinin vergiden istisna olduğuna dair ilgili mevzuatta ve Gelir Vergisi Kanununda herhangi bir hüküm yer almadığından, döner sermaye ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması yasa gereğidir.”