10 Aralık 2014

Doktoralı diş tabiplerine yapılacak ek ödeme hakkında genel yazı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Doktoralı diş tabiplerine yapılacak ek ödeme hakkında genel yazı” yayınlandı;

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel  Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 37003       07 Eylül 2011

Konu : Ek Ödeme

 

 

 

Bilindiği üzere, 26/04/ 2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6225 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 12 maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci maddesinde “Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmiş olanların hakları saklıdır.

 

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir.” Hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun hükmü ile mezkur Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilme hakkı tanınmış bulunmaktadır.

 

4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’sini, başhemşirelerde yüzde 200’ünü, diğer personelde ise yüzde 150’sini geçemez.” hükmü yer almaktadır.

 

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01/08/2011 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış ve Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarını gösteren Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarda “uzman diş tabipleri” için (1,30) katsayısı belirlenmiş bulunmaktadır.

 

1219 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlara uzmanlık belgesi verilmiş olması mezkur Yönetmelikte “uzman diş tabipleri” için öngörülen katsayıların kullanılarak ek ödeme yapılması için yeterli değildir. Uzman diş tabibi olarak yeniden ataması yapılmayan diş tabiplerine başka bir ifadeyle halen diş tabibi kadrosunda bulunan diş tabiplerine uzman diş tabibi olarak Bakanlıkça ataması yapılıncaya kadar mezkur Yönetmeliğin Ek-1 sayılı tablosunda “uzman diş tabipleri” için öngörülmüş olan (7) tavan ek ödeme katsayısının ve “uzman diş tabipleri” için öngörülen (1,30) hizmet alanı-kadro unvan katsayısının kullanılması mümkün değildir.

 

1219 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlara uzmanlık belgesi verilenlerin Bakanlıkça uzman diş tabibi olarak ataması yapıldığı tarihten itibaren ek ödeme hesaplamalarında mezkur Yönetmeliğin Ek-1 sayılı tablosunda “uzman diş tabipleri” için öngörülmüş olan (7) tavan ek ödeme katsayısı ve “uzman diş tabipleri” için öngörülen (1,30) hizmet alanı-kadro unvan katsayısı kullanılabilecektir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine (İl Sağ. Müd.)