9 Ocak 2015

Danıştay kararından sonra kamu kurumları ne yapacak?

ile admin

Karara göre; Kamu Kurum ve Kuruluşlarındagörevde yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine eklenen “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi ile değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına; değişiklik yapan Yönetmeliğin 4. maddesi ile değişik 8. maddesinin, 5. madde ile değiştirilen 9. maddesinin, 7. madde ile yürürlükten kaldırılan 11. maddesinin, 11. madde ile yürürlükten kaldırılan 14. maddesinin ve değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile eklenen 12/A maddesi ile 12/B maddesinin yürütülmesinin durdurulmayan kısmı yönünden ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun’la değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Bu karara göre kamu kurumlarının yapması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre; İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere sınavsız atama yapılabilmekteydi. Danıştay Kararına göre, bu hükmün yürütmesi durdurulmuştur. Bu hükme göre daha önce bu kadrolara yapılan sınavsız atamalar iptal edilmek zorundadır. Fiili çalışma yapıldığı için bu kişilere yapılan ödemeler alınamaz.

2- Yönetmeliğin Başarı sıralaması başlıklı 12/B maddesinde yer alan sözlü sınav ibaresinin yürütülmesi durdurulduğu için sözlü sınavla ataması yapılan şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara yapılan atamalar da iptal edilecektir. Çünkü, madde metninde yer alan sözlü sınav ifadesinin yürütmesinin durdurulması neticesinde başarı sıralaması yapılamayacaktır. Başarı sıralaması yapılamayacağı için de bu kadrolara asaleten atama yapılamayacaktır.

3- Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolar için görevde yükselme yazılı sınavını yapan kamu kurumları bu kadrolar için sözlü sınav yapamayacaklardır. Yani yapılacak yeni düzenleme sonrasında süreç yeniden başlatılmak zorundadır.

4- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolarına asaleten atama yapılması mümkün değildir.

5- Devlet Personel Başkanlığı yapacağı doyurucu bir düzenlemeyle kamu kurumlarını bilgilendirmelidir.

memurlar.net