9 Ocak 2015

Danıştay: 4/C’li personel, döner sermayeden yararlanabilir

ile admin

Danıştay 12. Dairesi, 4/C’li personelin döner sermaye ücreti ödemesinden yararlanması gerektiğine karar verdi.

Dairenin 28. sayfalık kararının ilk bölümünd Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, 26 ve 118 nolu İLO sözleşmeleri, Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine yer verilmiştir.

Döner sermaye ödemesine esas teşkil eden 209 sayılı yasada, döner sermaye ödemesinin memur ve sözleşmeli personele verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm daha sonra çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Son düzenlemeyle açıktan vekil olarak atananlar da kapsama alınmıştır.

Mahkeme heyetinin kararında, 4/C’ye tabi geçici personel statüsünün yavaş yavaş geçici olmaktan çıkarıldığı tespiti yapılmıştır.

Yine mahkeme kararında geçici personele fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini öngören hükmün iptal edildiğine dikkat çekilmiştir.

Yine mahkeme kararında, İskenderun Demir Çelik A.Ş.’de taşeron işçisi olarak çalışanların da 4/C’li olarak atanmasını öngören Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu onaylı kararına da yer verilmiştir. Söz konusu bu kararda, Danıştay muvazaalı ilişkiye dikkat çekerek hukuki ilişkiyi esas almıştır.

VERİLEN KARAR

1- 209 sayılı yasada neredeyse tüm personele döner sermayeye katkısı oranında bir döner sermaye ödemesi öngörülmüşken sadece 4/C’li personel kapsam dışında tutulmuştur. Mahkeme, uluslararası sözleşmelere atıfla “hukuk devleti ilkesi”, “eşit işe eşit ücret hakı”, “adil ve yeterli bir ücret hakkı”, “adil alışma koşullarına sahip olma hakkı” gibi ilkeler uyarınca, personelin katkı sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın döner sermayeden yararlandırılmamasını hukuka uygun bulmamıştır. İsdemir AŞ.’nin bu olayda uygulanabilecek örnek bir karar olduğu, Danıştay kararında belirtilmiştir.

2- İdareye başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 60 günlük süreden başlamak üzere, davanın sonuçlandığı tarihe kadarki dönem için eğer döner sermayeye bit katkısı var ise bu dönem için ödemenin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu konuda bir hüküm kurulmamıştır. Zira personelin döner sermayeye katkı sağlayıp sağlamadığının tespitinin yapılması gerekmektedir.

3- Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmaz” hükmünün iptal istemi reddedilmiştir.

Danıştay kararının PDF hali 

memurlar.net