10 Aralık 2014

Çerçeve anlaşma ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik

ile admin

 “Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Eylül 2011 Perşembe 28048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır;

 

8 Eylül 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28048

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda ise, çerçeve anlaşma imzalanıncaya kadarki ihale işlemleri ile çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yeterliklerinin oniki ayda bir değerlendirilmesi işlemlerini bu idareler adına yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından çerçeve anlaşma kapsamında ayrı münferit sözleşmeler yapılabilir.

(8) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen istekliler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilir.

(9) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, münferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar, alımı/işi gerçekleştirecek idare tarafından belirlenir ve muayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma işlem dosyasının bir örneği, bu anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idarelere gönderilir.”

MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda oniki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi, çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştiren idarenin oluşturacağı komisyon tarafından yapılır.”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.”

MADDE 6  –  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  –  Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrasındaki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 40 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamaz.”  

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan standart formlardan “Standart Form-KİK015.0/Ç Çerçeve Anlaşma İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu”, “Standart Form-KİK015.1/Ç Münferit Sözleşme İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu” ekteki şekilde değiştirilmiş ve “Standart Form-KİK019.0/Ç Münferit Sözleşmeye Davet Formu”nda yer alan “tarihinden itibaren en geç” ibaresi “tarihini izleyen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“26.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle en fazla …………….. [rakam ve yazıyla] istekli listeye alınacaktır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“33.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 31.9. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3. maddesindeki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 38.12. maddesindeki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“38.7. Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde, 38.5. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 15/9/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik 15/9/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

      Tarihi

Sayısı

1

3/7/2009

27277

2

16/3/2011

27876

 

 

Ekleri için tıklayınız.