10 Aralık 2014

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları (Genelge 2011/37)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları (Genelge 2011/37) yayınlandı;

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.65.00.04/ 804-04/5741                               30.05.2011
Konu : Bürokrasinin Azaltılması ve
İdari Basitleştirme çalışmaları

GENELGE
2011/37

Bilindiği üzere kamu idareleri, hizmet sunumu için örgütlenmiş kuruluşlardır. Kuruluş amaçlarına uygun olarak sundukları hizmetlere erişimi kolaylaştırmaları, hizmet yarışı mantığı içerisinde hangi hizmeti, nerede, hangi şart ve sürede sunacaklarına dair kurumsal taahhütlerde bulunmaları ve taahhütlerine uymaları, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu amaçla, Bakanlar Kurulunca kabul edilen Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu Yönetmelik ile; kamu hizmetlerinin kolay erişilebilir, kaliteli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerle (04.11.2008 tarih ve 69, 28.08.2009 tarih ve 50, 18.11.2009 tarih ve 70 ile 19.04.2010 tarih ve 25 sayılı ile 13.10.2010 tarih ve 71 sayılı); söz konusu Yönetmeliğin bütün kamu idarelerine yüklediği sorumluluklar gereği, merkez ve taşra birimlerimize hazırlattırılan kamu hizmet envanter tabloları ile kamu hizmet standart tabloları kurumlarımızın internet sayfaları ve hizmet kapılarında ilan ettirilmiştir.

Kamu idarelerinin hizmet sunum süreçleri devamlılık arz ettiğinden ve özellikle Bakanlığımız 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan bir kurum olduğundan; bu süreçlerin kolaylaştırılması, devlet ve vatandaşa yönelik hizmet yüklerinin azaltılması, hizmete erişimin daha hızlı ve daha etkili hale getirilmesi amaçlarını güden “Bürokrasinin Azaltılması ve idari Basitleştirme” çalışmalarının da süreklilik göstermesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1  – Merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerindeki çalışmaların performans ve kaliteden sorumlu yöneticiler tarafından koordine edilecek, bu ekiplerin olmadığı birimlerde ise birim amirinin uygun göreceği bir yardımcısının sorumluluğunda yürütülmesine devam edilecektir.

2 – Diğer taraftan, bu güne kadar yapılan çalışmaların etkilerinin sahada izlenmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımızca zaman zaman yerinde izleme ve denetlemeler yapılacak olup aynı çalışmalar Başbakanlık tarafından da yapılmaktadır.

3  – Bunlara ilave olarak, Bakanlığımızca hazırlanıp www.sgb.saglik.gov.tr adresinde Web uygulamaları başlığı altında erişime açılan Denetim Formu kullanılarak Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmalarının, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülüp yürütülmediği kontrol edilecektir.

    3.1 – Denetleme Formu;

    Merkez birimlerinden; bünyesinde daire başkanlığı bulunanlar, daire başkanlığı düzeyinde ayrı ayrı, diğer birimler ise bütün birim için bir forum kullanılacak ve en az birim amir yardımcısı tarafından denetimler yapılacaktır. Bu şekilde düzenlenen forumlar elektronik ortamda arşivlenecektir.

     3.2  – İl müdürlüklerinde; performans ve kaliteden sorumlu il müdür yardımcısı tarafından şube, birim ve toplum sağlığı merkezleri düzeyinde çalışmalar denetlenerek, doldurulan forumlar elektronik ortamda arşivlenecektir. Toplum sağlığı merkezlerinde ise; toplum sağlığı sorumlu hekimi tarafından, hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile sağlığı merkezleri düzeyinde, yukarıda erişim adresi belirtilen formdan yararlanılmak suretiyle çalışmalar denetlenerek bu forumlar ayrı ayrı doldurulacak ve il müdürlüğüne (kaliteden sorumlu il müdür yardımcısına) elektronik ortamda iletilecektir.

     3.3  – Merkez birimlerde, birim amirleri ve görevlendirecekleri yardımcıları; taşra birimlerinde ise il müdürleri ile performans ve kaliteden sorumlu il müdür yardımcıları ve toplum sağlığı sorumlu hekimleri, sorumlulukları altındaki birimlerin denetim formlarını değerlendirerek yukarıda belirtilen Yönetmelik gereği yerine getirilebileceği halde yerine getirilmeyen/getirilemeyen işlemlerin yerine getirilmesi hususunun takipçisi olacaktır.

     3.4 – 2011 yılı için yukarıda belirtilen denetlemelerin Ağustos ve Aralık aylarında iki dönem halinde yapılması yararlı görülmektedir. Bakanlığımızca (Strateji Geliştirme Başkanlığı) Merkez ve Taşra birimlerinin çalışmaları periyodik olarak izlenecek olup Bakanlık tarafından istenmediği sürece bu denetim forumları ne yazılı ne de elektronik ortamda Bakanlığa (Strateji Geliştirme Başkanlığına) gönderilmeyecektir.

4 – Bürokrasinin Azaltılması ve İdarenin Basitleştirilmesi çalışmaları bundan sonra da aynı şekilde Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceğinden anılan Yönetmeliğin;

3    ncü maddesine göre kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması,

4  ncü maddesine göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması,

5  nci maddesine göre, sunulan kamu hizmetleri hakkında vatandaşın internet sayfaları aracılığı ile bilgilendirilmesi,

6   ncı maddesine göre, hizmet standartlarının oluşturulması ve internet sayfaları ile hizmet kapılarında vatandaşa duyurulması,

7     nci maddesine göre, özürlülerin hizmete erişimini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması,

Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesi hususunda 8 ve 9 ncu maddelerde belirtilen ilkelere uyulması,

10 ncu maddesine göre, hizmet talep edenlerin mali yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi,

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılmasında 11 nci maddede belirtilen ilkelere uyulması, yazışmalarda elektronik ortamın da kullanılması ve,

Başvuruların kabulü ve sonuçlandırılmasında 12 nci maddede belirtilen ilkelerin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Yukarıda söz konusu edilen; 04.11.2008 tarih ve 69, 28.08.2009 tarih ve 50, 18.11.2009 tarih ve 70, 19.04.2010 tarih ve 25 ile 13.10.2010 tarih ve 71 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM : (Gereği İçin): A Planı

İRTİBAT BİLGİLERİ

Kibar ALTUNAL                Başmüfettiş/Danışman 585 11 99

Dr.Songül DOĞAN            Daire Başkanı        573 71 03

 

 

 

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları (Genelge 2011/37)