10 Aralık 2014

Birim performans kapsamında bölüm bazında hizmet kalite puanının belirlenmesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Birim Performans Kapsamında Bölüm Bazında Hizmet Kalite Puanının Belirlenmesine Dair Açıklama” yayımlanmıştır.

İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge’nin, ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler, pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin hükümleri 01/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi sebebiyle; Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan Haziran ayı ek ödemelerinin hesaplanmasında ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler, pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayılarının hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.  

Diğer tabiplerin ve tabip dışı personelin Birim Performans Katsayısı,  görev yaptığı birime ilişkin, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölüm standartlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenen ve (0) ile (1) arasında değişen Bölüm Puanı esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu çerçevede, Haziran ayı birim performans katsayılarının hesaplanmasında, 2010 yılı 2. Dönemin sonunda tespit edilen ve 2011 yılı 1. Döneminde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran) kullanılan bölüm puanlarının esas alınması gerekmektedir.  

            Bilindiği üzere 2011 yılı 1. Dönemi için tespit edilen Hizmet Kalite Katsayısı;

Kamu Hastanelerinde:

1. Poliklinikler

2. Ameliyathane

3. Acil Servis Hizmetleri

4. Eczane Hizmetleri

5. Hasta ve Çalışan Güvenliği

6. Hasta Kayıtları ve Dosyası  

Bölümlerinde yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple değerlendirme yapılan yukarıda sayılan bölümlerde görev yapan personel için, görev yaptıkları bölüm için tespit edilen puanlar (Örneğin ameliyathanede görev yapan personel için ameliyathane içi tespit edilen hizmet kalite standartları puanı esas alınacaktır.) Birim Performans Katsayısı olarak kullanılacaktır. 

Değerlendirme yapılmayan bölümlerde görev yapan personel (yukarıda sayılmayan bölümlerde görev yapan personel) için ise hastanelerde yukarıdaki altı bölümün puanı esas alınmak suretiyle belirlenen hizmet kalite katsayısı, Birim Performans Katsayısı olarak kullanılacaktır.            

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta performans ve Kalite Yönergesi” uyarınca 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı (1) olarak kabul edileceğinden 2011 yılı temmuz-ağustos-eylül-ekim-kasım-aralık aylarında tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı olarak (1) esas alınacaktır. Diğer bir ifadeyle tabip dışı personel için sadece, temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2011 yılı haziran ayı ek ödeme hesaplamalarında birim performans katsayısı hesaplanacaktır. Birim performans Yönergesinde “diğer tabipler” olarak tanımlanan personelin birim performans katsayısı olarak, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı birim için belirlenen bölüm puanına karşılık gelen birim performans katsayısının esas alınması gerektiğinden yukarıda yapılan açıklamalar “Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısının” hesaplanması bakımından da geçerlidir.  

                 Tabip dışı personel birim performans katsayısının hesaplanma tablosu:

 

                         Bölüm Puanı

Katsayı

≥ 0,86

1

≥  0,80  –  < 0,86

0,97

≥ 0,70  –   < 0,80

0,94

<  0,70

0,90

 

 

ÖRNEĞİN:

 

A Hastanesi için

 Bölümler                                           Değerlendirme neticesinde tespit edilen puanlar

1. Poliklinikler ………………………………………0,78        

2. Ameliyathane ……………………………………. 0,85

3. Acil Servis Hizmetleri …………………………… 0,94                                           0,87

4. Eczane Hizmetleri ……………………………….. 0,90                            (6 bölümün ortalaması)

5. Hasta ve Çalışan Güvenliği ………………………0,90

6. Hasta Kayıtları ve Dosyası ……………………….0,85 

                

 

Bölümler

Değerlendirme neticesinde tespit edilen bölüm puanları

Bölüm puanına karşılık gelen birim katsayısı

Poliklinikler

0,78

0,94

Ameliyathane

0,85

0,97

Acil Servis Hizmetleri

0,94

1

Eczane Hizmetleri

0,90

1

 

Yukarıda sayılan 6 bölümün değerlendirme neticesine göre;  

Poliklinikte görev yapan personele birim performans katsayısı  olarak “0,94”,

Ameliyathanede görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “0,97”,

Acil Serviste görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “1”,

Eczanede görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “1”   katsayısının uygulanması gerekmektedir.

Örnekte verilen “Hasta ve Çalışan Güvenliği” ile “Hasta Kayıtları ve Dosyası” bölümlerinin puanları hastanede görev yapan hiçbir personelin birim performans katsayısının tespitinde kullanılmayacaktır.  

Değerlendirme yapılan 6 bölüm dışındaki hastanenin diğer bölümlerinde görev yapan tüm tabip dışı personele, 6 bölümün puanlarının ortalamasından oluşan hizmet kalite katsayısının 0,87 olması sebebiyle birim performans katsayısı olarak 1 (bir) katsayısı kullanılacaktır.