27 Mart 2015

Belediyelerin Fazlaya İlişkin Hacizlerin Kaldırılması Talepleri

ile admin

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı  : 62963553/0100601/1538289         19/03/2015
Konu : Belediyelerin fazlaya ilişkin
hacizlerin kaldırılması talepleri

GENEL YAZI

Kurumumuza borçlu olan belediyeler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan taşınmaz hacizlerinde hacze konu olabilecek taşınmaz değerinin önceden tespit edilmesi mümkün bulunmadığından, borçtan fazla taşınmaz haczedilebilmektedir. Bu durumun belediyelerce yürütülen diğer kamu hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verdiği Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile taşınmazlarından alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczedilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin taşınmazlarına konulan haczin amacı, Kurumumuz alacağının teminat altına alınması ve tahsilinin sağlanması olduğundan, yapılacak haciz işlemlerinde belediyelerin borcuna yetecek miktarda malına haciz uygulanması ile yetinilmesi hususuna azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçlarından dolayı daha fazla tutarda gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğu durumlarda ünitedeki toplam borcu kadar taşınmaz haczinin baki tutularak, bu tutarlar üzerindeki fazlaya ilişkin taşınmaz hacizlerinin ünitelerimizin taşınmaz satış komisyonları tarafından değerlendirilerek kaldırılması gerekmektedir.

Öte yandan, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilmesi mümkün olmadığından bu kapsamdaki malların haczedilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi gereği, anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen taşınmazların da haczedilmemesi gerektiği 2014/31 sayılı Genelge ile belirtilmiştir.

Buna göre;

a) 5393 sayılı Kanun ile diğer Kanunlara göre haczi caiz olmayan mallara haciz işlemlerinin

yapılmaması,

c) Kurumumuza borcu bulunan belediyeler hakkında Kurum alacağını karşılayacak miktardan fazla taşınmaza (belediyelerce mal bildiriminde beyan edilen menkul veya taşınmaz malların da dikkate alınarak) haciz konulmaması,

c) Fazlaya ilişkin taşınmaz haczi  uygulanmış ise belediyelerce borç miktarından fazla taşınmaz hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi halinde bu taleplerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak, sonucundan borçlu belediyeye bilgi verilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür

DAĞITIM
Gereği:                                         Bilgi:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri       Merkez Teşkilatı

Yazının aslı için tıklayınız