10 Aralık 2014

Azami Stok Miktarı Uygulaması Hakkında Genelge

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Azami Stok Miktarı Uygulaması Hakkında Genelge yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.73.00.07/809.99/ 10604                   05 Ekim 2011

Konu: Azami Stok Miktarı Uygulaması

 

 

 

….….……….…VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

GENELGE

2011/54

 

İlgi:   a) 27.03.2009 tarihli ve 3214 sayılı (2009/23 sıra nolu) Genelgemiz.

b) 23.07.2009 tarihli ve 7402 sayılı (2009/45 sıra nolu) Genelgemiz.

c) 09.10.2009 tarihli ve 10193 sayılı (2009/63 sıra nolu) Genelgemiz.

d) 11.04.2011 tarihli ve 3671 sayılı (2011/29 sıra nolu) Genelgemiz.

 

 

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu amaçlanmış olup bu amaca yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumunun sağlanmasında ihtiyaç duyulan kaynakların yeterince ve zamanında karşılanması, yüksek maliyetli sağlık hizmeti girdilerine karşılık, kıt kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılması hayati önemi haizdir.

 

Bu doğrultuda ilgi sayılı Genelgeler ile bir takım düzenlemeler yapılarak “Azami Stok Miktarı Uygulaması” başlatılmış ve stok fazlası ürünlerin ihtiyacı olan kurumlara devredilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Konuya ilişkin en son ilgi (d) sayılı Genelge ile ürün bazında azami stok miktarı uygulamasına geçileceği belirtilmiş olup, bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlarımızda tedarik ve stok yönetiminin daha etkin yapılabilmesi amacıyla ürün bazında stok miktarı uygulaması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde düzenleme yapılmıştır:

 

1. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan ortez protez, (endoprotez malzemeleri), beyin cerrahi, mikro cerrahi malzemeleri gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü olan ürünlerde stoklu çalışılmayacak olup mal kabulleri buna göre yapılacaktır.

2. Parenteral beslenme solüsyonları, kemoterapi ilaçları, diyaliz ilaçları, kan ve kan ürünleri ile kalp pilleri, stentler, implantlar ve kardiyo vasküler cerrahide kullanılan greftler için azami bir aylık stok bulundurulacak olup mal kabulleri bir aylık stoğu aşmayacak şekilde yapılacaktır.

3. Bu hususlar dışında kalan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin tamamında ise Azami Stok Miktarı 3 (üç) ay olacak şekilde uygulanacak olup yıllık ihtiyaçlar bir önceki yıl ve yıl içindeki tüketimler göz önüne alınarak gerçekçi bir şekilde belirlenecektir.

4. Azami stok miktarının üzerinde olan stok fazlası ürünler Malzeme Kaynakları Yönetim Sisteminden (MKYS) otomatik olarak stok fazlası modülüne aktarılacak olup diğer kurumların bilgi ve istifadesine sunulacaktır.

5. İhtiyaç ve stok fazlası devirlerde yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınacak olup satın alma öncesi sorgu yapılması ve stok koordinasyon biriminden izin alma ile ilgili hükümler ilgi (d) sayılı genelgede belirtildiği şekilde uygulanmaya devam edecektir.

6. Stok koordinasyon programı üzerinden kurumların stok ve ihtiyaç fazlası talep mesajları için ayrıca yazılı talepleri istenmeyecek olup bu alanlarda yapılan istemlere en geç 2 (iki) iş günü içerisinde cevap verilecek ve kesinlikle stok fazlası ürünlerin devrinden imtina edilmeyecektir.

7. MKYS’de yıllık ihtiyacı girilmeyen malzemelerin yıllık ihtiyaç miktarları 1 (bir) olarak kabul edilecek olup mevcut stok, stok fazlası modülüne yansıtılacaktır. Bu doğrultuda kurumlarımız dönemsel bazda tüketim miktarlarını esas alarak yıllık ihtiyaç miktarlarını MKYS’ye girmeye ve güncellemeye devam edecektir.

8. Bakanlığımızın 2010/49 sıra nolu Genelgesinde belirtildiği gibi tedarikçi kuruma bağlı olan kurumların (bağlı kurum) tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik ihtiyaçları tedarikçi kurum tarafından karşılanmaya devam edilecek olup:

– Bağlı kurumlar stoksuz çalışılacak kalemler dışındaki tüm ürünlerde en fazla bir aylık stokla çalışabilecek,

– Tedarikçi kurumlar ise bağlı kurumların ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bu genelgede belirtilen azami stok miktarlarının üzerinde mal kabulü yapmayacaktır.

 

9.  Kurum idarelerince azami stok miktarlarına uygun stok seviyelerinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirler alınacak olup ihtiyacın üzerinde stok bulunan kalemlerde sözleşme dahilinde % 20’ye kadar iş eksilişine gidilecek ayrıca diğer kurumlara bedelli/bedelsiz mal devirleri sağlanarak uygun stok seviyesinde çalışılacaktır.

 

Konunun iliniz dahilindeki tüm kurum idarecilerine, satın alma ve stok birim sorumluları ile taşınır kayıt kontrol yetkililerine tebliğinin sağlanması ayrıca stok koordinasyon birimlerince gerekli takibatların yapılması hususunda;

 

Gereğini rica ederim.   

 

                                                                                              

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

81 İl Valiliği                                                   Teftiş Kurulu Başkanlığına