22 Ocak 2016

Aile İçi Şiddet/Kadına Yönelik Şiddet Vakaları hakkında duyuru

ile admin

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 8707621-622
Konu: Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi/
            Aile İçi Şiddet/Kadına Yönelik Şiddet
            Vakaları Hk.

…………………………….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE
(Genel Sekreterlik)

İlgi:

a.    20.03.2012 tarihli 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun.

b.   02.08.2012 tarihli ve 1100 sayılı yazımız.

c.    18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği.

d.   01.10.2015 tarihli ve 1491 sayılı yazımız.

Sağlık tesislerimiz tıbbi tedavinin beraberinde sosyal endikasyon vakalarının saptandığı; Özellikle son dönemde artan kadına yönelik şiddet vakalarının tespit edildiği ve uygun sosyal hizmet modeline yönlendirildiği, kurumlar arası havale sisteminde stratejik öneme sahip olan kuruluşlardır. Kadına yönelik şiddet gerekçesiyle sağlık tesisine başvuran kişilere; psikososyal destek ve mevzuat hükümleri dâhilinde danışmanlık verilmesi gerekmektedir.

Kadına yönelik şiddet vakalarında; ilgi (a) sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde konunun adli koruma ve inceleme makamlarına bildirilmesi, gerekli durumlarda kişinin uygun kurum bakımına yerleştirilmesi, sosyal hizmet müdahalelerinin uygulanabilmesi bağlamında kurumlar arası koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı adli koruma inceleme makamları, kolluk kuvvetleri, Şiddet Önleme İzleme Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliklerinin, müşterek çalışması gerekmektedir. Sağlık tesislerimize başvuran ve / veya yönlendirilen kadına yönelik şiddet vakaları ile ilgili psikososyal desteğin verileceği ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanacağı Acil Psikososyal Destek Merkezleri kurulum aşamasındadır.

Kurum Başkanlığımızın planlamaları,   uygulamaları ve Adalet Bakanlığına iletilen ilgi (c) sayılı yazımız doğrultusunda mevcut durumda;

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 28/3 maddesi gereğince sağlık tedbiri kararı alınan mahkeme kararlarında Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine doğrudan iletilmesinin iş akışını kolaylaştıracağı ve hızlandırılacağı düşünülmekte olduğundan yapılacak iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütüleceği” kararı alındığı aktarılmıştır.

Sağlık tesislerimize kadına yönelik şiddet mağduru olarak destek almak amacıyla ve / veya 6284 ilgi (a) sayılı Kanun ve ilgi (b) sayılı Uygulama Yönetmeliği kapsamında tedbir kararlan hükümlerince başvuruda bulunan vakalarla ilgili Uygulama Prosedürü:

1. Sağlık tesislerine kadına yönelik şiddet sebebiyle başvuru yapan kişiler ile ilgili

o Sağlık tesislerimiz acil servis, poliklinikler, servisler veya diğer bölümlerinde kadına yönelik şiddet vakası tespit edildiğinde; gerekli tıbbi müdahale ve değerlendirme yapıldıktan sonra Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimine konsülle edilir.

o Sosyal endikasyonu bulunan şiddet mağduru kişiler uygun fiziki şartları taşıyan ve güvenlikli odalara alınır.

o Hayati risk veya tehdidin sağlık kuruluşunda devam etmesi halinde; durum tutanak altına alınarak, hastane güvenliği ve İl/İlçe Emniyet Müdürlüğünden destek talep edilir.

o Şiddet mağduru kişiye psikososyal danışmanlık verilir, sosyal inceleme yapılarak Adli Mercilere sunulmak üzere Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır, gerekli durumlarda 6284 sayılı Kanun gereğince tedbir karan talep edilir ve hazırlanan raporun bir nüshası kolluk kuvvetlerine resmi yazı ve/veya tutanak ile teslim edilir.

o Şiddet mağduru kadının tedavisinin bitmesinin ardından; sağlık kuruluşundan taburcu edildiği süreçte uygun hizmet modeline / kurum bakımına yerleştirilme sürecinde kolluk kuvvetlerinden destek talep edilir.

2. Emniyet Müdürlüğü / Asayiş Büro Amirlikleri / Kadın Destekli Polis veya ikamet bölgesi Polis Amirliği tarafından sağlık tesisine getirilen kişiler ile ilgili:

o Gerekli tıbbi müdahale ve değerlendirme yapıldıktan sonra Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimine konsülle edilir.

o Şiddet mağduru kişiye psikososyal danışmanlık verilir, sosyal inceleme yapılarak

Adli Mercilere sunulmak üzere Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır, gerekli durumlarda 6284 sayılı Kanun gereğince tedbir kararı talep edilir ve hazırlanan raporun bir nüshası kolluk kuvvetlerine resmi yazı ve/veya tutanak ile teslim edilir.

o Bu kapsamda başvuran vakalar hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlükleri ve Şiddet Önleme İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) gerekli raporlama ve bilgilendirme yapılır.

3. Adli merciler tarafından hakkında ilgi (c) 6284 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1. Fıkrası “Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan davranışlarım önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir” hükmü gereğince tedavi amacıyla Mahkeme Hâkimlikleri tarafından sağlık tesislerine yönlendirilen vakalar ile ilgili:

o Kamu Hastaneleri Birlikleri, İdari Hizmetler Başkanlığı, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından; vaka karar yazısı ilgili sağlık tesisine yönlendirilir.

o Sağlık tesislerinde; Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcıları tarafından; evrak ile ilgili yönlendirme ve idari süreç takibi yapılır.

Başhekim Yardımcısı tarafından vakalar;

o Tıbbi tedavi ve takip amacıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına yönlendirilir. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları tarafından; vakalar hakkında “tanı ve tedaviye** ilişkin raporlama yapılır.

o Psikososyal destek ve mevzuat hükümleri ile ilgili danışmanlık kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanına yönlendirilir. Muayene ve tanılamayı yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından vaka Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine konsülle edilir. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından vakanın değerlendirilmesine ilişkin “Sosyal İnceleme Raporu” hazırlanır.

o Adli yazışma işlemleri sağlık tesisinin yazı işleri birimleri tarafından “gizlilik -hasta mahremiyeti” ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Yazı işleri birimleri tarafından; hasta kayıtları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından verilen “Tek Hekim Raporu, Epikriz Özeti” ve  Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan “Sosyal İnceleme Raporu” dosya halinde hazırlanarak Hastane Yönetiminin imzasına sunulur.

o Sağlık tesislerinde; vakalarının süreç takibi ve tamamlanan tedavi periyorlarına ilişkin hazırlanan dosyalar, Hastane Yönetimi tarafından Genel Sekreterlikler İdari Hizmetler Başkanlığı, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerine gönderilir.

o Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri; İdari Hizmetler Başkanlığı, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından tedbir kararlarına ilişkin dosyalar hakkında; ilgi (c) sayılı 6284 Uygulama Yönetmeliği 28. Maddesi 3. Bendi kapsamında ŞÖNİM’e bilgi verilir.

o Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde;    ilgi (c) sayılı 6284 Uygulama Yönetmeliği 28. Maddesi 4. Bendi durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

Şiddet mağduru kadınlara müdahale sürecinde Genel Sekreterlik. İdari Hizmetler Başkanlığı tarafından sağlık tesislerine danışmanlık verilmesi ve ilgili kurumlarla “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü. Cumhuriyet Başsavcılıkları” iletişim ve koordinasyonun sağlanması, talimatlarınca işlem yapılması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
Gereği:

89 Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.