10 Aralık 2014

Aile hekimliği uygulamasında yıllık izin kullanımı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aile hekimliği uygulamasında yıllık izin kullanımı konulu duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.TSH.0.20.00.01

Konu: Yıllık izinlerin kullanılması

02.12.2011

 

 

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Bakanlığımıza son zamanlarda gerek yazılı gerekse sözlü olarak yapılan başvurulardan sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıl içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılıp aktarılamayacağı hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere aile hekimliği/aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi imzalayan personelin 30 Aralık 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi”ni belirleyen 6 ncı maddesinin “(2) Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar.” hükmü gereği bir sözleşme dönemi en fazla iki yıl olup, aynı Yönetmeliğin izinleri düzenleyen 8 inci maddesi birinci paragrafında yer alan “(1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.” hükmü dâhilinde bir mali yıl içinde kullanılamayan yıllık izinlerin aynı sözleşme dönemindeki ikinci mali yıla aktarılabilecektir. Örneğin, 2011 yılı başında sözleşme imzalayan bir aile hekimi/aile sağlığı elemanı 2011 yılında 30 gün 2012 yılında 30 gün yıllık izin kullanabileceği gibi 2011 yılında yıllık izin kullanmayarak 2012 yılında 60 gün yıllık izin kullanabilecektir. Bu izinler en son 31/12/2012 tarihine kadar kullanılabilecektir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

 

Dr. Halil EKİNCİ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı