10 Aralık 2014

Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesi Hakkında Genelge!

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nca Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesi Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.01/ 19192                                                    28/04/2011

Konu : Aile hekimliği birimleri

grubunun belirlenmesi

İlgi: 19/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı genelgemiz.

 

24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca aile sağlığı merkezi giderlerinin ödenmesi amacıyla aile hekimliği birimlerinin gruplarının belirlenmesine yönelik ilgide kayıtlı Genelge ile gerekli açıklamalar yapılmış idi.

 

11/03/2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/04/2011 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile yapılan değişikliğe istinaden ilgi Genelgemizin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Aile hekimliği birimlerinde yapılacak değerlendirmenin iş bu yazı ekinde yer alan yeni “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” esas alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

Ekler:

   Ek-1: Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterleri Tablosu (3 sayfa)    

Ek-2: Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber (13 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl V.(İl Sağ. Müd.)