Acil Sağlık Hizmet Sunumu hakkında duyuru

Acil Sağlık Hizmet Sunumu hakkında duyuru

2 Kasım 2016 0 Yazar: admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684/010.99
Konu : Acil Sağlık Hizmet Sunumu

……….……………

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 03.10.2016 tarihli ve 13167859 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 3 üncü maddesi “Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası (6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave ücret alınamaz.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükmün, yoğun bakım ünitesinde takibi yapılan hastalar ile acil hal kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda sevk ile yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastalar içinde uygulanıp uygulanamayacağı konusunda tereddütlerin hasıl oluşturduğu Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiş olup alınan ilgide kayıtlı yazı ile;

” … Bu doğrultuda acil müdahale sonucu yoğun bakım ünitesine yatışı uygun görülen hastalar ile acil hal kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi Koordinasyonunda sevk ile yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara bu başvuruya ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetlerinden de ilave ücret alınamayacağı” tarafımıza bildirilmiştir.

Bu hususta, tereddütlerin ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla konunun İlinizde bulunan tüm sağlık hizmet sunucularına duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği:                                                  Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)          Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına