10 Aralık 2014

Açıktan atama kurasına başvuran diş tabibi ve eczacılar hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Açıktan atama kurasına başvuran diş tabibi ve eczacılar hakkında duyuru yayımlanmıştır;

Bakanlığımız tarafından 30/11/2011 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik’’ hükümlerine göre Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı unvanları için açıktan atama kurası yapılması planlanmıştır. Ancak 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi 663 sayılı KHK’nin 58.maddesinin 7.bendi ile “Ek Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ve tabip kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” şeklinde değiştirildiğinden Bakanlık Makamının 17.11.2011 tarihli onayına istinaden 30.11.2011 tarihinde yapılacak olan Açıktan Atama kurasında yer alan Diş Tabibi ve Eczacılar için açılan münhal yerler kura listesinden çıkartılmıştır.

Kuraya başvuran Diş Tabibi ve Eczacıların başvuruları geçersiz sayılacak olup kuraya alınmayacaklardır.