10 Aralık 2014

% 70 ek puan verilmesi hakkında genel yazı!

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nca % 70 ek puan verilmesi hakkında genel yazı yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.70.00.04/ 41648 11 EKİM 2011

Konu: Ek Ödeme

 

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/08/2011 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişikliğe istinaden yayımlanan 05/09/2011 tarihli ve 36636 sayılı ve 2011/49 Nolu Genelgenin 6 ncı maddesinde mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca uzman tabiplere puanlarına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70’i oranında verilebilecek ek puana ilişkin olarak gerekli açıklamalar yapılmış idi.

 

Bakanlığımızca mezkur Genelgedeki açıklamalara ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1) Anılan Genelgede ilgili uzman tabiplerin mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi hükmü doğrultusunda başvuruda bulunmaları halinde, Başhekim tarafından başvuruda bulunan tüm uzman tabiplere ilişkin bilgilerin http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan formun doldurularak Bakanlığa elektronik ortamda iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başhekimler tarafından, başvurusu reddedilen uzman tabiplere ilişkin ayrıntılı açıklamaları içeren ret gerekçesinin, uzman tabip tarafından Bakanlığa itiraz başvurusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan formun doldurulması suretiyle, elektronik ortamda Bakanlığa gönderilecektir.

 

Yine aynı şekilde, başvurusu kabul edilen uzman tabiplere ilişkin bilgiler de ayrıntılı açıklamaları içeren kabul gerekçeleriyle birlikte http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan formun Başhekimler tarafından doldurulması suretiyle, elektronik ortamda Bakanlığa gönderilecektir.

 

Diğer taraftan Bakanlık tarafından itiraz başvurularının sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için başhekimler tarafından http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan form bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başhekimler tarafından formda yer alan gerekçe bölümüne (Kabul ve Red gerekçesi) somut durumu izah edecek şekilde ayrıntılı açıklamaların yazılması gerekmektedir.

 

2) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (kk) bendi kapsamında değerlendirilmesi gereken uzman tabipler ifadesinden, 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Girişimsel İşlemler Yönergesi”nde branşı ile ilgili puan öngörülen ve Yönergeye göre puanı hesaplanan uzman tabiplerin anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Girişimsel İşlemler Yönergesi uyarınca puanı hesaplanan tüm uzman tabipler ilgili dönemde elde ettikleri tabip muayene ve girişimsel işlem puanına ilave olarak hastane ortalamasının % 70’i oranında ek puan talep edebilecektir.

 

3) Gerek başhekimler tarafından başvurusu kabul edilen gerekse Bakanlığımız tarafından itirazı kabul edilen uzman tabiplere tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında verilen ek puan, formülde yer alan “tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı” bölümüne eklenecektir.

 

Örneğin; hastane hizmet puan ortalaması 20.000 puan olan bir devlet hastanesinde A uzman tabibinin 10.000 tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının (TMGİP) olduğunu varsayalım. A uzman tabibine mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca ek puan verilmesine karar verilmesi halinde;

 

Hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ek puan = 20.000 x % 70 = 14.000 puan 10.000 + 14.000 = 24.000 puan 24.000 puanın hastane hizmet puan ortalamasını aşması sebebiyle TMGİP olarak 20.000 puanın esas alınarak net performans puanının tespit edilecektir.

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro–unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) Net performans puanı = (20.000 x 2,5) + (0 x 1) = 50.000 puan

 

4) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca ek puan verilmesine karar verilen uzman tabiplerin net performans puanı hesaplanırken mezkur Yönetmelikte öngörülen ek puan gerektiren görevleri yerine getirmesi halinde ilgili uzman tabibe yönetmelik tarafından öngörülen ek puanların da hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

 

5) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca ek puan verilmesine ilişkin talepler ve Baştabiplikçe verilecek kararlar yalnızca ilgili dönem için geçerlidir. Bu nedenle, mezkur hüküm uyarınca yapılacak ek puan taleplerinin her ay için ayrı ayrı yapılması ve Baştabiplikçe verilecek kabul veya red kararlarının da her ay için ayrı ayrı alınması gerekmektedir.

 

6) Baştabipler tarafından veri girişi yapılırken, yalnızca ilgili dönemde aktif çalışma gün katsayısı 1 (bir) olan uzman tabiplere ilişkin kabul veya ret bilgileri girilecek olup, aktif çalışma gün katsayısı 1 (bir)’in altında olan uzman tabiplerin başvuruları mezkur Genelge uyarınca değerlendirmeye alınmayacağından, Bakanlığa bildirilmeyecektir.

 

7) 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca tespit edilen birim performans katsayısı”, % 70 ek puan verildikten sonra elde edilen net performans puanı ile çarpılarak ilgili uzman tabibin ek ödemesi hesaplanacaktır.

 

8) Baştabipler tarafından kabul veya reddedilen başvuru gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde (10 günlük değerlendirme süresi de dikkate alınarak) her ayın 20’ine kadar http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan formun doldurularak Bakanlığa elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı