10 Aralık 2014

2012-2013-2014 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı (Genelge 2011/60)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2012-2013-2014 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı (Genelge 2011/60) yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.81.04.00/ 10.06/ 12840 30.11.2011

Konu: 2012–2013–2014 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı

 

…………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2011/60

 

Bilindiği üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (2012-2014) da sağlık hizmet sunumuyla ilgili olarak;

 

“B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

2. Kamu Maliye Politikası

a. Kamu Harcama Politikası

-Sağlık hizmetleri ve harcamalarında etkinliğin sağlanması amacıyla; sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.

-Sağlık harcamalarına ilişkin denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.

-Sağlıkta global bütçe uygulaması geliştirilerek sürdürülecektir.” ve

 

“C. BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ

2. Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi

-Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34. maddesi hükümleri gereğince oluşturulacak Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerimiz bütçelerini yukarıda belirtilen hususlar ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak 12 Aralık 2011 tarihine kadar Bakanlığımızın inceleme ve onayına sunması gerekmektedir.

Bakanlığımızca bütçeler incelendikten ve gerektiğinde kurumla görüşülerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanarak malî yılın başlamasından önce kuruma gönderilecektir.

 

1-Bütçe İlkeleri ve Hazırlama Süreci;

A- Bütçe ilkeleri:

I. Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

II. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınacaktır.

III. Genel Bütçe aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar öncelikle Genel Bütçe ödenekleri ile karşılanacaktır.

IV. 2012 yılı için Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin hazırlanmasında temel olarak, global bütçeleme anlayışı çerçevesinde geri ödeme kurumları ile yapılan sözleşme gereği Bakanlığımıza ödenecek toplam bedel dikkate alınacaktır. Yılı içinde, geri ödeme kurumlarından Bakanlığımıza yapılacak toplam miktar değişmeyeceğinden, kurumlarımıza yapılacak nakit dağılımı da bu paralelde olacaktır. Bu nedenle, işletmelerimizce gereksiz harcamalar ve giderlerden kaçınılacaktır.

V. 2013 ve 2014 bütçesi ise programda otomatik olarak hesaplanıp oluşturulacak, kurumlarımız 2012 yılı bütçesini izleyen iki yılın (2013 ve 2014) bütçe tahminleriyle birlikte hazırlayıp göndereceklerdir.

VI. Bütçe gelir ve gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmayacak, bütçede 1 TL’den daha düşük bir rakama yer verilmeyecek, her harcama tertibine asgari 1 TL konulacaktır. Yıl içinde yapılacak aktarmalarda harcama tertibinde en az 1 TL bırakılmasına dikkat edilecektir.

VII. Bütçe gelir-gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde düzenlenecektir.

VIII. Bütçenin hazırlanması ve uygulaması sürecinde gerekli tedbirleri almaya ve uygulatmaya Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilidir.

 

B- Bütçe hazırlık süreci:

I. Kurumlarımız ilk bütçe tekliflerini 12 Aralık 2011 tarihine kadar sistem üzerinde hazırlayarak Bakanlığımıza göndereceklerdir. Elektronik ortamda hazırlanan ilk bütçe teklifleri yazılı ortama dökülmeyecek, sadece sistem üzerinde onaylama işlemi yapılacaktır.

II. Kurumca sistem üzerinden gönderilen ilk bütçe teklifleri Bakanlığımızca ilgili kurumlarla birlikte veya re’sen değerlendirildikten sonra son aşama için kuruma sistem üzerinden geri gönderilecektir. Geri gönderilen bütçe üzerinde kurumlar değişiklik yapamayacaklardır.

III. Bakanlık tarafından geri gönderilen bütçe teklifi kurumca sistem üzerinde kaydedilip yazılı ortama dökülecektir. Yazılı bütçe teklif icmali (iki nüsha) ve gerekçe metni (tek nüsha), kurum yetkililerince imzalandıktan sonra Bakanlığımıza (Atıf KANSU Cd.No:102 Kat:1 Oda No: 18 Balgat / ANKARA) adresine kargo ile gönderilecektir.

IV. Bakanlığımıza yazılı ortamda ulaşan kurum bütçe icmalleri, onaylandıkta sonra, uygulanmak üzere kuruma gönderilecektir. Kurum Bakanlıkça onaylanmış bütçe suretini ilgili döner sermaye saymanlığına gönderecektir.

 

C- Bütçenin sistem üzerinde hazırlanması:

Döner Sermayeli İşletmelerin bütçeleri, Tek Düzen Muhasebe Sistemi (T.D.M.S.) Programı içerisinde yeni oluşturulan bütçe modülü altında hazırlanacaktır. Bütçe girişi için kurumlar T.D.M.S. –> 2012 Bütçe –> Menü –> Bütçe Hazırlama –> İlk Bütçe sekmeleri takip edilerek girilecektir. Kurumlar buna ilişkin olarak;

I. “Gelir Bütçesi” ve “Gider Bütçesi” sekmeleri altında, “Kurum Teklifi” sütunundaki bütçe tertiplerini “Önerilen Tutar” sütunundaki değere göre çift tıklayarak dolduracak, ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapabilecek ve “Kaydet” butonu ile kaydedecektir.

II. Değişiklik yapılan tertip değerleri için sağında bulunan “Kurum Açıklama” kısmına gerekçe girilecektir.

III. Kurallar sekmesinden gerekli kontroller yapılacak, kurallara uygun olmayan gider tertipleri kurallara uygun hale getirilecektir.

IV. Gelir- gider dengesizliği durumunda gelir bütçesi esas alınacak, gider bütçesi fazla ise “Önerilen Tutar” sütunundaki tertip kutucuklarından, kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gider miktarları azaltılarak girilecektir.

V. Sistemin otomatik oluşturduğu verilerde gelir bütçesi gider bütçesine göre fazla ise aradaki fark “tenkis edilecek ödenek” tertibine eklenecektir.

VI. Tüm kontroller ve kayıtlar yapıldıktan sonra “Yapmak İstediğiniz İşlemi Seçiniz” kutusundan (Kurum Onayı/ Bakanlığa Gönder) seçeneği tıklanacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde aynı kutucuktaki (Onayı İptal Et) seçeneği tıklanacak ve yeniden düzenleme yapılabilecektir.

VII. Bakanlığa onay için gönderilen taslak bütçe, Bakanlıkça incelenecektir. Bu aşamada kurum taslak bütçe üzerinde işlem yapamayacaktır.

VIII. Bununla birlikte kurum, sistem üzerinde tanımlanan “Bütçeyi Geri İste” butonu ile bütçesini düzenlemek için geri isteyebilecektir.

IX. İmza için kuruma gönderilen bütçe icmalinden 2 nüsha çıktı alınıp, yetkililerce imzalandıktan sonra Bakanlığa gönderilecektir.

 

2-Bütçe hazırlanırken deflatör (bütçe artış) oranı 2012 yılı için % 7, 2013 yılında % 5, 2014 yılında ise % 5 olarak uygulanacaktır. 2011 yılı gerçekleşmelerine göre 2012 yılı ilk bütçe tahmini sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. % 7 deflatör (bütçe artış) oranı maksimum sınır olup, gelir bütçesi dikkate alınarak gider bütçesi oranı daha aşağı belirlenebilecektir. Kurumlar, gerekçelerini belirterek ihtiyaçları doğrultusunda bu rakamları sistem üzerinden revize edebileceklerdir.

 

3-(a)Yatırım Gideri Grubu tertiplerindeki toplam ödenek belirlenirken kurum borçluluk oranları dikkate alınacaktır. (Borçluluk oranı = Toplam Borçlar / İlgili ay geliri) Kurumlar, borçluluk oranına göre belirlenen toplam yatırım giderini aşmayacak ve

1) Borçluluk oranı 2 ve üzeri olanlar gelir bütçesinin % 3’ü,

2) Borçluluk oranı 1,5-2 arası olanlar % 4’ü,

3) Borçluluk oranı 1-1,5 arası olanlar % 5’i,

4) Borçluluk oranı 0,5-1 arası olanlar % 6’sı,

5) Borçluluk oranı 0-0,5 arası olanlar % 7’si,

6) Borçluluk oranı 0 olanlar % 8’si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecektir.

 

(b)İşletmelerimizce yılı içerisinde istisnai durumlar (Yeni Kurum açılması, ya da ilave servis ve birim açılması gibi özel durumlar) haricinde, onaylanan yatırım grubu gideri bütçesi artırılmak istenirse, Bakanlığımızdan uygun görüş alınması gerekmektedir.

(c)Yatırımların finansmanında öncelikle; İl Özel İdare kaynakları, bağışlar ve Genel Bütçe kaynakları kullanılacak, bunların yetersiz kalması halinde Döner Sermaye Bütçesinden kaynak sağlanacaktır.

 

4-Bütçelerde “tenkis edilecek ödenek ayrılması” uygulamasına devam edilecektir. Anılan tertibe İl Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler ve Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri toplam gelir bütçelerinin % 10’u, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri % 25’i kadar asgari ödenek koyacaklardır.

 

5(a) 2010/49 sıra nolu Genelge hükmü çerçevesinde bir tedarikçi kuruma bağlanan kurumlarımız tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını tedarikçi kurumdan temin edecektir. Bu nedenle, tedarikçi kurumlarımız ilgili gider tertiplerinde bağlı kurumların ihtiyaçları kadar ödenek artışı yapabilecek ve bütçe teklifi eki metin kısmında bu durum yazılı olarak bildirilecektir.

(b) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilmiş olması halinde sözleşme bedelinden veya yeni girişilecek yıllara yaygın yüklenmelerde ise belirlenen yaklaşık maliyet bedelinden ilgili yıla düşen pay kadar yılı bütçesine ödenek konulacaktır.

 

6-Bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

I. Tenkis Edilecek Ödenek tertibinden diğer harcama tertiplerine aktarma yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.

II. Personel Gider Tertiplerinden (740-Hizmet Üretim Giderleri-100-İşçi Ücret ve Giderleri,101-Memur Ücret ve Giderleri, 770-Genel Yönetim Giderleri- 02-Memur Aylık, Ücret Ve Tazminat Giderleri, 03-Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri, 04-Geçici Ve Sürekli Görev Yollukları, 05-Ek Çalışma Karşılıkları, 11-Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödenekleri, 15- Nakdi Olarak Yapılan Giyecek Yardım Giderleri) diğer tertiplere 106 sayılı yönetmeliğin 36’ncı maddesi hükmü gereği aktarma yapılmayacaktır.

III. Yatırım grubuna diğer tertiplerden yapılacak aktarmalarda 3. Madde hükümleri dikkate alınacaktır.

IV. Yukarıdaki tertipler dışında kalan harcama tertiplerinde, aktarma yapılacak tertibin %20’sini aşmamak kaydı ile bölümler arası aktarma işlemi (bölüm içi aktarma işlemi tesis eder gibi) harcama yetkilisince onaylanarak yapılabilecektir. Bu şekilde bölümler arası yapılacak aktarma işleminin toplamı, onaylanan yılı bütçesi toplamının % 5 ini geçemeyecektir.

V. Ödenek yetersizliği durumunda, kurumlar bütçe imkânları doğrultusunda öncelikle yukarıdaki hükümler çerçevesinde aktarma işlemi yapacaklardır.

VI. Yılı içerisinde ek bütçe talebinde bulunulabilmesi için ilgili tertip gerçekleşmesinin %75 oranını aşmış olması gerekmektedir. (Gider tertiplerinde gerçekleşme, harcamaya dönüşmüş olan ve sözleşmeye bağlanıp henüz harcaması yapılmamış olan giderleri kapsamaktadır.)

 

7-Eğitim ve Araştırma hastaneleri eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli görüldüğü hallerde 750.01 nolu tertibe yılı gelir bütçesinin yüzde 1’ ini geçmeyecek şekilde ödenek koyacaklardır. İlgili tertibe konulan bu ödenek, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 413. Maddesindeki“Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçimi ve teknolojilerinin işletmede uygulanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme giderlerinin izlenmesi” hükmü çerçevesinde kullanılacaktır.

 

8-Personel giderlerinde aşağıdaki kurallar çerçevesinde bütçe oluşturulacaktır;

I. Mevzuatı gereği, sabit ek ödeme, mesai dışı ek ödeme, mesai içi ek ödeme ve nöbet ücretleri için ilgili gider tertibine yeterli miktarlarda ödenek konulacaktır.

II. 04.06.2011 tarihli ve 27954 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memur kadrosuna atanıp 15.08.2011 tarihinden itibaren görevlerine başlatılan ve ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanacak olan personel için ilgili personel giderleri tertibinden giderleşme yapılacaktır.

III. 2012 yılı içinde sözleşmeli personel atanması planlanmış ise, ilgili personel giderleri tertibinden giderleşme yapılmaya devam edilecektir.

IV. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yükümlülüklerin toplam gideri için; 770.11 (Sosyal Güvenlik Primi Giderleri) tertibine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81. Maddesi hükmü çerçevesinde yeterli ödenek konulacaktır.

V. Döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personel için, 6245 sayılı Harcırah Yasası kapsamında ödenmesi gereken her türlü geçici ve sürekli görev yolluklarının tahmin edilerek ilgili gider tertibine ödenek konulması, yoksa 1 TL iz bedeli konulacaktır.

VI. Personelin, firma, dernek, vakıf gibi kuruluşlarca düzenlenen konferans, sempozyum, kurs vb. organizasyonlara katılımlarında; ihtiyacın harcama yetkilisince çok iyi planlanması, gereksiz görülenlere izin verilmemesi ve bahse konu tertibe bu yapılan planlama dahilinde ödenek konulması gerekmektedir.

 

9-2007-2 sıra nolu Genelge hükmü gereği sağlık kurum ve kuruluşlarımızda Mesleki Beceri Eğitimi alan Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri için yapılacak Kanuni giderler göz önünde bulundurularak ilgili gider tertibine yeterli ödenek konulacaktır.

 

10-Ayrılacak paylar;

I. 16/09/2011 tarih ve 9832 sayılı Makam Oluru gereği, Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 5’ini (%5) her ay düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere karşılıksız kaynak aktarımı uygulamasına devam edilecektir. Bu bağlamda karşılıksız kaynak aktarımı yapacak olan işletmelerce 770.16 (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne Aktarılacak Pay) nolu tertibe yeterli ödenek konulacaktır.

II. Sağlık Müdürlüklerince ilgili tertiplere, hazine payı için öngörülen tahsilâtın % 1’i, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için ise öngörülen gelir tahakkukunun % 1’i kadar ödenek konulacaktır.

III. Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerince ilgili tertiplere, hazine payı için öngörülen tahsilâtın % 1’i, merkez payı için öngörülen tahsilâtın % 6’sı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için öngörülen gelir tahakkukunun % 1’i kadar ödenek konulacaktır.

IV. 2011/41 Nolu Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri konulu Genelgenin 9. Maddesi gereğince yapılacak olan aktarmalar için bu kapsamda yapılacağı öngörülen tahsilatın %10’u oranında 770.14 (Sağlık Müdürlüğü Turizm Giderleri Payı) tertibine gerekli ödenek konulacaktır.

 

11-“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” hükmü gereği ve diğer ihtiyaçlar için ilgili gider tertibine yeterli ödenek konulacaktır.

 

12-(a) İl Sağlık Müdürlükleri bütçelerini, Bakanlığımızca gönderilen ödenekler, karşılıksız kaynak aktarımları, laboratuvar hizmeti satış gelirleri ve diğer gelirlerden oluşturacaklardır.

(b) 663 Sayılı KHK ile 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklik gereği; Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan aile hekimliği dışı personele yapılacak ek ödemeler, Sağlık Müdürlüklerine gönderilen dönem ödenekleri ve Sağlık Müdürlüklerinin diğer gelirlerinden finanse edeceklerdir. Aile Hekimliği dışında kalan personel için merkezden gönderilen ödenekler için öngörülen ödenek 602.05 (Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler) tertibine kaydedilecektir.

 

13-Dava ve takip giderleri için ilgili tertibe yeterli ödenek ayrılacaktır.

 

Bağlı kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

 

Dağıtım:

Gereği için: 81 İl Valiliği                        Bilgi için: Teftiş Kurulu Başkanlığı

      Hukuk Müşavirliğine