10 Aralık 2014

2011 Yılı Fiyat tarifeleri yayınlanmıştır

ile admin

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 Yılı Fiyat tarifeleri yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

ACELE VE GÜNLÜDÜR

SAYI: B.10.0.THG.0.74.00.01-840

KONU: 2011 Fiyat Tarifesi

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

5217 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı Maddesi ile 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen Ek 2 inci Maddesi uyarınca 2011 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 sıra No’lu Tebliğde yer alan yeniden değerlendirme oranında arttırılarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş olup, Maliye Bakanlığınca da söz konusu tarife değişikliğinin uygulamaya konulması 27.01.2011 tarih ve B.07.0.BKM.0.18.100-4-1107 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

 

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan Fiyat Tarifesinin yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

Prof.Dr.İrfan Şencan

Genel Müdür V.

 

Ek:4

 

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

…./…./2011

 

 

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

Müsteşar Yardımcısı V.

 

 

OLUR

…./…./2011

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

Yazı ve ekler için tıklayınız