10 Aralık 2014

2011 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden (Emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden (Emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası ilanı yayımlanmıştır;

İlan Metni;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 30/11/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1-Bu kuraya;

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapanlardan kuranın çekildiği tarih itibariyle (30/11/2011) Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olanlar,
c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabipler,

başvurabileceklerdir.

2- Bu kuraya;
a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

başvuramayacaklardır.

Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3- Kuraya başvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

4- Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

5-Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (18/11/2011) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6- Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

7- Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

8- Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Sağlık Bakanlığı kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

B) KURA TAKVİMİ
1- Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 04/11/2011 Cuma günü başlayıp, 18/11/2011 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

2- Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 23/11/2011 Çarşamba günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 30/11/2011 Çarşamba günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C) İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum için alınması gerekmektedir),
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),
c) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),
d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışında diğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,
f) Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,
g) Mal bildirim formunu,

En geç 15/12/2011 Perşembe günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde elden, posta ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksik olması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Açıktan Atama Kurasına Başvuran Diş Tabibi ve Eczacılar Hakkında;

Bakanlığımız tarafından 30/11/2011 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik’’ hükümlerine göre Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı unvanları için açıktan atama kurası yapılması planlanmıştır. Ancak 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi 663 sayılı KHK’nin 58.maddesinin 7.bendi ile “Ek Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ve tabip kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” şeklinde değiştirildiğinden Bakanlık Makamının 17.11.2011 tarihli onayına istinaden 30.11.2011 tarihinde yapılacak olan Açıktan Atama kurasında yer alan Diş Tabibi ve Eczacılar için açılan münhal yerler kura listesinden çıkartılmıştır.

Kuraya başvuran Diş Tabibi ve Eczacıların başvuruları geçersiz sayılacak olup kuraya alınmayacaklardır.

Münhal Kadrolar;

Uzman Tabip

Pratisyen Tabip

Diğer Kurumlar