30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

22 Ocak 2016 0 Yazar: admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

––  Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

––  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/112)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52)

––  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

––  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

––  İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

––  Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

––  Sermaye Piyasası Kurulunun 28/12/2015 Tarihli ve 36/1712 Sayılı Kararı

––  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ıncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/12/2015 Tarihli ve 10266 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2012/1195 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/2653 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/4128 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/6576 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/7042 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2015 tarihli ve 29578 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.